Studietoelagen

Bij een overlijden valt het gezin bijna altijd terug op een lager inkomen. Hierdoor zou u in aanmerking kunnen komen voor een studiebeurs voor studerende kinderen in het gezin. De reglementering voorziet een aparte regeling voor vrij onverwachte wijzigingen in de gezinstoestand.

De dienst voor studietoelagen dient op de hoogte gebracht te worden van het overlijden en stuurt op haar beurt een invulformulier met de vraag het vermoedelijke inkomen van het kalenderjaar dat volgt op het begin van het schooljaar, aan te geven.